องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย อปท. และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย อปท. และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งทราบขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับได้กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน 130 คน และได้รับการความกรุณาสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “นโยบายการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของภาครัฐ” “กรณีศึกษาการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ” และวิทยากรจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 1 ท่าน คือปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บรรยายหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft