องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายอดิศร ลาดลำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าที่ร้อยตรีเกียรติคุณ แก้วสอน
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสิริกัญญา ชัยศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเพ็ญโสภา เทพปัน
ครู (ค.ศ.1)


นางอาลัยรัตน์ วงค์ทอง
ครู (ค.ศ.1)


นางปราณี เหล่าสุโพธิ์
ครู (ค.ศ.1)


นางสาวบานเย็น ปันปู
ครู (ค.ศ.1)


นางศิริภรณ์ พรนันทิกุล
ครู (ค.ศ.1)


นางลิพูน วาดเอื้อยวงค์
ครู (ค.ศ.1)


นางเรณู เมืองคำ
ครู (ค.ศ.1)


นางสาวสุภาพรรณ ยอดปัญญา
ครู (ค.ศ.1)


นางจันทร์เพ็ญ แก้วคือ
ครู (ค.ศ.1)


นางกิ่งดาว พงศ์สิริวิโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปานชีวา ทาบุญสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายบัญชา แสงศักดิ์
คนงานทั่วไป

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2020 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft