องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
ส่วนการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

ส่วนการศึกษาฯนายอดิศร ลาดลำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา


-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเพ็ญโสภา เทพปัน
ครู (ค.ศ.1)


นางอาลัยรัตน์ วงค์ทอง
ครู (ค.ศ.1)


นางปราณี เหล่าสุโพธิ์
ครู (ค.ศ.1)


นางสาวบานเย็น ปันปู
ครู (ค.ศ.1)


นางศิริภรณ์ พรนันทิกุล
ครู (ค.ศ.1)


นางลิพูน วาดเอื้อยวงค์
ครู (ค.ศ.1)


นางเรณู เมืองคำ
ครู (ค.ศ.1)


นางสาวสุภาพรรณ ยอดปัญญา
ครู (ค.ศ.1)


นางจันทร์เพ็ญ แก้วคือ
ครู (ค.ศ.1)


นางกิ่งดาว พงศ์สิริวิโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปานชีวา ทาบุญสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายบัญชา แสงศักดิ์
คนงานทั่วไป

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft