องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง โดยอยู่ห่างจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งไปทางทิศเหนือประมาณ 10  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ                   เขตอำเภอดอยหลวง

          ทิศใต้                     ติดต่อกับ                   เขตตำบลทุ่งก่อ

          ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ                   เขตอำเภอพญาเม็งราย

          ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ                   เขตตำบลทุ่งก่อ , ดงมหาวัน

          เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 87.06 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  54,412.50 ไร่ ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีเนื้อที่ 6 ไร่ 72 ตารางวา

          ภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 420 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น และมีป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์ ตำบลป่าซางมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เนื่องจากมีพื้นที่ป่าชุมชน   มีแม่น้ำแม่เผื่อเป็นแม่น้ำสายหลักและมีลำห้วยในบางพื้นที่ 

          จำนวนหมู่บ้านและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน  3,339  ครัวเรือน และ   มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่  คิดเป็น    114 คน ต่อตารางกิโลเมตร

 ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนตำบลป่าซาง

 

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านห้วยขี้เหล็ก

347

300

647

200

2

บ้านห้วยขี้เหล็กใต้

307

334

641

180

3

บ้านป่าซาง

270

285

555

171

4

บ้านป่าซางเหนือ

285

291

576

245

5

บ้านห้วยหมากเอียก

514

506

1,020

412

6

บ้านป่าสา

408

401

809

274

7

บ้านห้วยห้าง

255

248

503

193

8

บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ

443

468

911

321

9

บ้านนาเจริญ

307

266

573

208

10

บ้านประชาร่วมใจ

238

258

496

157

11

บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง

239

250

489

168

12

บ้านเวียงซางคำ

253

223

476

145

13

บ้านเนินไทรพัฒนา

344

346

690

 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft