องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

จำนวนประชากร

           จำนวนหมู่บ้านและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน  3,511  ครัวเรือน และ   มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่  คิดเป็น    114 คน ต่อตารางกิโลเมตร

 

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากรตำบลป่าซาง

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านห้วยขี้เหล็ก

338

291

629

209

2

บ้านห้วยขี้เหล็กใต้

299

342

641

207

3

บ้านป่าซาง

272

286

558

173

4

บ้านป่าซางเหนือ

282

289

571

252

5

บ้านห้วยหมากเอียก

520

507

1027

422

6

บ้านป่าสา

403

406

809

322

7

บ้านห้วยห้าง

243

255

498

200

8

บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ

447

460

907

336

9

บ้านนาเจริญ

293

264

557

211

10

บ้านประชาร่วมใจ

235

252

487

161

11

บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง

235

237

472

170

12

บ้านเวียงซางคำ

254

222

476

160

13

บ้านเนินไทรพัฒนา

334

341

675

216

14

บ้านหมากเอียก

244

257

501

150

15

บ้านตาดควัน

203

201

404

109

16

บ้านป่าซางดอยแก้ว

328

311

639

213

รวม

4,930

4,921

9,851

3,511

 

 

 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  เดือนพฤษภาคม 2562

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2022 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft