องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 1) หน่วย: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 2) วัน เวลา : วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 3) สถานที่ : ลำคลองห้วยขี้เหล็ก บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 4) การปฏิบัติ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง 5) รายละเอียดการปฏิบัติ:นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ณ ลำคลองห้วยขี้เหล็ก บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน 6) ผลการปฏิบัติ :เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 7) ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft