องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สมาชิกสภานายธรรม สุขเกษม
ประธานสภาฯ 084-9481880


นายโกศล คันธนู
รองประธานสภาฯ 094-4825139


นายทองสุข ลัมยศ
สมาชิกสภาฯ 085-1226961


นายเอกชัย สุริคำ
สมาชิกสภาฯ 081-9806502


นายกะเส็ม สุขเกษม
สมาชิกสภาฯ 092-9645890


นายบัณฑิต มาใหม่
สมาชิกสภาฯ 085-7156307


นายสุริยา กรินชัย
สมาชิกสภาฯ 080-4966332


นางศรีสุดา นันต๊ะเสน
สมาชิกสภาฯ 093-2507214


นายเกษม สินมณี
สมาชิกสภาฯ 084-3745654


นายบุญทวี วงศ์พระเลื่อน
สมาชิกสภาฯ 061-3581252


นายภัทรพงษ์ นัยติ๊บ
สมาชิกสภาฯ 088-3841613


นางสาวสายสมร พรมเทพ
สมาชิกสภาฯ 084-8063289


นายลวด ใจตายะ
สมาชิกสภาฯ082-3882316


นายคำหล้า นันต๊ะเสน
สมาชิกสภาฯ 089-2653842


นายณรงค์ สินมณี
สมาชิกสภาฯ092-1834850


นายพรชัย ธิยะคำ
สมาชิกสภาฯ093-1521508


นายหมั้น ถาคำ
สมาชิกสภาฯ087-2675404


นายหล้า กาใจยา
สมาชิกสภาฯ093-2602102


นายธีรยุทธ ติ๊บบรรหาร
สมาชิกสภาฯ093-1910442


นายฝน ศรีพรม
สมาชิกสภาฯ085-7223672


นายตา วงศ์ใจ
สมาชิกสภาฯ080-4953926


นายสันต์ชัย พงศ์สิริวิโรจน์
สมาชิกสภาฯ0951403927


นายพรมมา ใจน้อย
สมาชิกสภาฯ089-2630258


นายสมหวัง ใจน่าน
สมาชิกสภาฯ084-8070221

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft