องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สมาชิกสภานายธรรม สุขเกษม
ประธานสภาฯ


นายโกศล คันธนู
รองประธานสภาฯ


นายทองสุข ลัมยศ
สมาชิกสภาฯ


นายเอกชัย สุริคำ
สมาชิกสภาฯ


นายกะเส็ม สุขเกษม
สมาชิกสภาฯ


นายบัณฑิต มาใหม่
สมาชิกสภาฯ


นายสุริยา กรินชัย
สมาชิกสภาฯ


นางศรีสุดา นันต๊ะเสน
สมาชิกสภาฯ


นายเกษม สินมณี
สมาชิกสภาฯ


นายบุญทวี วงศ์พระเลื่อน
สมาชิกสภาฯ


นายภัทรพงษ์ นัยติ๊บ
สมาชิกสภาฯ


นางสาวสายสมร พรมเทพ
สมาชิกสภาฯ


นายลวด ใจตายะ
สมาชิกสภาฯ


นายคำหล้า นันต๊ะเสน
สมาชิกสภาฯ


นายณรงค์ สินมณี
สมาชิกสภาฯ


นายพรชัย ธิยะคำ
สมาชิกสภาฯ


นายหมั้น ถาคำ
สมาชิกสภาฯ


นายหล้า กาใจยา
สมาชิกสภาฯ


นายธีรยุทธ ติ๊บบรรหาร
สมาชิกสภาฯ


นายฝน ศรีพรม
สมาชิกสภาฯ


นายตา วงศ์ใจ
สมาชิกสภาฯ


นายสันต์ชัย พงศ์สิริวิโรจน์
สมาชิกสภาฯ


นายพรมมา ใจน้อย
สมาชิกสภาฯ


นายสมหวัง ใจน่าน
สมาชิกสภาฯ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft