องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
ส่วนการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่ (ข้าวโพด  ,มันสับปะหลัง , ถั่วเหลือง)   ทำสวน (ลิ้นจี่  ,ลำไย ) ทำการเลี้ยงสัตว์ ประมง อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งภาคบริหาร ภาคการเกษตร และอาชีพรับราชการ ค้าขาย ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการ

ภาคการเกษตร      ร้อยละ           61.85

ภาคค้าขาย            ร้อยละ            4.03

รับจ้างทั่วไป         ร้อยละ          32.60

อื่นๆ                       ร้อยละ           1.52

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

สนามกอล์ฟ           จำนวน                     1           แห่ง

โรงสี                     จำนวน                   21           แห่ง

ร้านขายของชำ     จำนวน                   76           แห่ง

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง      จำนวน          3           แห่ง

ปั๊มน้ำมัน               จำนวน                   18           แห่ง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft