องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

กองคลังนางชัญญานุช ใจหาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุพิน เอกตาแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางมลิวรรณ แก้วรากมุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวสุพรรณ์ วงษ์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวพรพิมล แสนศิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวสุกัลยา ดาวคะนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอนิญชนา วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft