องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สำนักปลัด อบต.สิบเอกบรรดล เทพสมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางฑิตฐิตา สิริทุมมากุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายวรวุฒิ วงค์ไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจุฑารัตน์ เกษมราษฎร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอุมาพร ทาปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


พันจ่าเอกชาติบัญชา จำปาเจียม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสายเปล มโนวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเบญจวรรณ คำต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นายสัญชัย จาอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายศุภกฤต สมเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจำเริญ ประกันทะ
พนักงานขับรถยนต์


นายนัทธวัชน์ มิสา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวพวงผกา ศรีพรม
คนงานทั่วไป

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft