องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
ส่วนการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

สำนักปลัดสิบเอกบรรดล เทพสมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางฑิตฐิตา สิริทุมมากุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายวรวุฒิ วงค์ไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจุฑารัตน์ เกษมราษฎร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


พันจ่าเอกชาติบัญชา จำปาเจียม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอุมาพร ทาปัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวเบญจวรรณ คำต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นางสายเปล มโนวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสัญชัย จาอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายศุภกฤต สมเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายจำเริญ ประกันทะ
พนักงานขับรถยนต์


นายนัทธวัชน์ มิสา
พนักงานขับรถยนต์


-
คนงานทั่วไป

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft