องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย บทบาท อำนาจหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ตลอดจนมาตรการและเทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft