องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย บทบาท อำนาจหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ตลอดจนมาตรการและเทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2023 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น