ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 4/2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

เมื่อ 11/02/2020 เวลา 11:12:11 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย