โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับมอบหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 12/09/2019 เวลา 15:44:47 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยได้กำหนดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โดยมีนายเฉิด  เมืองแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สรวย เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง “จิตสำนึกการบริการประชาชนและการสร้างคุณค่าและความสุขในการทำงาน” และ “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ