จังหวัดเชียงรายจัดประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อ 03/07/2015 เวลา 16:05:24 น.

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558เพื่อเตรียมความพร้อมหาแนวทาง มาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมโพธิ์วดรีสร์อท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2558 ในห้วงระยะเวลาการรณรงค์ 60 วันอันตราย คือระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558- วันที่ 21 เมษายน 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายฟื้นฟูและให้การช่วยเหลือ และมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อำนวยการจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ยังได้จัดตั้งศูนย์ระดับอำเภอทุกอำเภอ และระดับท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม