ให้เจ้าของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปีใหม่ (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 11:36:42 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย

 ให้เจ้าของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปีใหม่ (พ.ศ.2561-2564)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ในวัน - เวลาราชการ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โทร./โทรสาร 053-173661-2