องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2562

เมื่อ 17/01/2019 เวลา 10:26:54 น.

 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

     ด้วยขณะนี้เป็นระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้ประกอบการค้าที่มีทรัพย์สินต้องชำระภาษี ต่างๆ ประจำปี 2562โดยมีกำหนดเวลาในการชำระภาษี ดังนี้

               - ภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2) ภายในเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ ของปี 2562 และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน 30 วัน หลังจากได้รับผลการประเมินภาษี

              - ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของปี 2562

             - ภาษีป้าย   กำหนดยื่นแบบ ( ภ.ป.๓ )และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม -มีนาคม ของปี 2562

                  จึงขอให้ท่านเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประกอบการค้าที่มีโรงเรือน มีบ้านให้เช่า หรือมีที่ดินประกอบกิจการใดๆ ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มาติดต่อเพื่อชำระภาษีต่างๆ ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-173662 กองคลัง ทุกวันในเวลาราชการ 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft