องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2562

เมื่อ 17/01/2019 เวลา 10:26:54 น.

 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

     ด้วยขณะนี้เป็นระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้ประกอบการค้าที่มีทรัพย์สินต้องชำระภาษี ต่างๆ ประจำปี 2562โดยมีกำหนดเวลาในการชำระภาษี ดังนี้

               - ภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2) ภายในเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ ของปี 2562 และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน 30 วัน หลังจากได้รับผลการประเมินภาษี

              - ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของปี 2562

             - ภาษีป้าย   กำหนดยื่นแบบ ( ภ.ป.๓ )และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม -มีนาคม ของปี 2562

                  จึงขอให้ท่านเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประกอบการค้าที่มีโรงเรือน มีบ้านให้เช่า หรือมีที่ดินประกอบกิจการใดๆ ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มาติดต่อเพื่อชำระภาษีต่างๆ ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-173662 กองคลัง ทุกวันในเวลาราชการ 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2020 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft