องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อ 03/07/2015 เวลา 16:05:24 น.

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558เพื่อเตรียมความพร้อมหาแนวทาง มาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมโพธิ์วดรีสร์อท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2558 ในห้วงระยะเวลาการรณรงค์ 60 วันอันตราย คือระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558- วันที่ 21 เมษายน 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายฟื้นฟูและให้การช่วยเหลือ และมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อำนวยการจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ยังได้จัดตั้งศูนย์ระดับอำเภอทุกอำเภอ และระดับท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม 


 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2023 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น