องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อ 03/07/2015 เวลา 16:05:24 น.

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558เพื่อเตรียมความพร้อมหาแนวทาง มาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมโพธิ์วดรีสร์อท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2558 ในห้วงระยะเวลาการรณรงค์ 60 วันอันตราย คือระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558- วันที่ 21 เมษายน 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายฟื้นฟูและให้การช่วยเหลือ และมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อำนวยการจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ยังได้จัดตั้งศูนย์ระดับอำเภอทุกอำเภอ และระดับท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม 


 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2020 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft