องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 

ITA คุณธรรมและความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- สำนักงานปลัด อบต.
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
- ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2563

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- KM
- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
- ผลงาน กิจกรรม

ข้อ 08 Q & A

- การร้องเรียน ร้องทุกข์
- แจ้งเรื่องทุจริต
- เวบบอร์ด

ข้อ 09 Social Networks

- facebook
- line
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- ประชาสัมพันธ์แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือ มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือบริการประชาชน และมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อ 17 E – Service

- แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- แบบฟอร์มคำขอต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2563

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์พนักงานครู
- พนักงานส่วนตำบล
- หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ร้องเรียนทุจริต

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงาน

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ประชาคมการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นเทศบาลตำบลป่าซาง

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไฟล์เอกสาร PDF

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- โครงการธนาคารความดี (เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564)

ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- O41 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft